Hợp Đồng Kinh Tế

Hợp Đồng Kinh Tế Cọc Bê Tông Cốt Thép

Trong qúa trình thực hiện hợp đồng khi có biến động về giá vật tư phục vụ cho công tác SX cọc thì hai bên bàn bạc nghiệm thu chốt khối lượng đã hoàn thành đến thời điểm tăng giá ...

Thanh Lý Hợp Đồng Cọc Bê Tông Cốt Thép

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số /HĐKT ký ngày tháng năm 200 giữa Công ty CPTM sản xuất bê tông Cổ loa và … ...

Sản xuất và vận chuyển cọc BTCT cho xây dựng công trình

Trong qúa trình thực hiện hợp đồng khi có biến động về giá vật tư phục vụ cho công tác SX cọc thì hai bên bàn bạc nghiệm thu chốt khối lượng đã hoàn thành đến thời điểm tăng giá ...

Hợp Đồng Ép Neo (Ép Cọc Nhà Dân)

Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa
Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                        Chức vụ: Giám đốc công ty

Thanh lý ép cọc neo

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số /HĐKT ký ngày tháng năm 201 giữa Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa và … - Căn cứ biên bản đối chiếu khối lượng cọc chuyển đến ...

Hợp đồng nhân công ép neo

Bên B Nhận làm nhân công ép cọc bê tông cốt thép tiết diện 200x200 hoặc 250x250 theo yêu cầu của Bên A. Chiều dài cọc từ (2m; 2,5m; 3m; 4m; 5m). - Số lượng cọc dự ...

Thanh lý nhân công ép neo

Hai bên cùng ghi nhận hợp đồng kinh tế số / HĐKT ký ngày tháng năm đã được hai bên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản đã cam kết và hết hiệu lực kể từ khi ...

Hợp đồng khoan dẫn ép cọc nhà dân

Bên B Nhận khoan dẫn (Khoan mồi lấy đất lên) cho Bên A để phục vụ cho việc ép cọc bê tông cốt thép, thi công & xử lý nền móng công trình, nền đất yếu. Chống ...