Quy Trình Kỹ Thuật >> Yêu Cầu Kỹ Thuật Đúc Cọc

 • Quy ®Þnh

  Cña gi¸m ®èc c«ng ty

  “ V/v  S¶n xuÊt cäc BTCT t¹i x­ëng cña  C«ng ty”

  C¨n cø:

  - TCVN 4055 - 1985: Tæ chøc thi c«ng.

  - TCVN 4453-1995: KÕt cÊu BT vµ BTCT toµn khèi – Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.

  - TCVN 5592-1991: Bª t«ng nÆng – Yªu cÇu b¶o d­ìng tù nhiªn     

  - TCVN 1770 - 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt

  - TCVN 1771 - 1986: §¸ d¨m x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt

  - TCVN 1651 - 1985: ThÐp x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt

  - TCVN 4586 - 1987: N­íc cho BT vµ v÷a - Yêu cầu kỹ thuật

  - TCXD 190 : 1996: Mãng cäc tiÕt diÖn nhá. Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu.

  Nay gi¸m ®èc c«ng ty ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc s¶n xuÊt cäc BTCT ¸p dông cho x­ëng s¶n xuÊt cÊu kiÖn BT ®óc s½n cña C«ng ty nh­ sau:

  1. Vật liệu cọc

  -    Vật liệu để sản xuất cọc BTCT phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế.

  -    Vật liệu phải được cất giữ và vận chuyển đảm bảo giữ nguyên chất lượng và sự phù hợp của vật liệu cho công trình. Ngay cả khi đã được chấp thuận trước khi cất giữ và xử lý, có thể kiểm tra vật liệu và thí nghiệm lại trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.

  2. Thi c«ng

  2.2 - Cốt thép

       Công tác cốt thép phải tuân thủ theo các yêu cầu của TCVN 4453:1995 “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu “, cô thÓ:

  -   Cèt thÐp chñ ®­îc n¾n th¼ng c¾t ®óng kÝch th­íc, ®¶m b¶o thÐp ®óng chñng lo¹i cña b¶n vÏ thiÕt kÕ.

  -   Cèt thÐp ®ai ®­îc kÐo th¼ng b»ng têi, c¾t b»ng k×m céng lùc, uèn b»ng bµn uèn theo ®óng kÝch th­íc thiÕt kÕ.

  -   ThÐp ®ai liªn kÕt víi thÐp chñ b»ng d©y thÐp buéc 1 ly, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai buéc ®óng yªu cÇu cña b¶n vÏ thiÕt kÕ.

  -   ThÐp chñ ®­îc liªn kÕt víi hép bÝch ®Çu cäc b»ng liªn kÕt hµn.

  -   Hép bÝch ®Çu cäc ®­îc gia c«ng ®¶m b¶o, bèn c¹nh cña mÆt cäc ph¶i n»m cïng trªn mét mÆt ph¼ng, ®¶o b¶o vu«ng ®óng theo kÝch th­íc thiÕt kÕ.

  -   Cèt thÐp cäc ®­îc bè trÝ vµ ®Þnh vÞ thµnh tõng lång ®óng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ ®­îc c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty nghiÖm thu tr­íc khi l¾p vµo khu«n cèp pha.

  -   Lång thÐp sau khi l¾p ®Æt vµo khu«n ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c vµ ch¾c ch¾n ®¶m b¶o kh«ng bÞ xª dÞch hoÆc biÕn d¹ng trong lóc ®æ bª t«ng.

  2.2 - Bê tông

      Các vật liệu để sản xuất bê tông   quy tr×nh s¶n xuÊt Bê tông phải tuân thủ theo các yêu cầu của TCVN 4453:1995 “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu “, cô thÓ:   

  -   Bª t«ng ®Ó ®óc cäc ph¶i ®­îc trén b»ng m¸y trén ®óng theo tû lÖ cÊp phèi, thêi gian trén theo ®óng quy ®Þnh cña c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty.

  -   C¸t, ®¸ tr­íc khi trén bª t«ng ®¶m b¶o s¹ch, kh«ng lÉn t¹p chÊt,

  2.3 - Ván khuôn

      Ván khuôn phải tuân thủ các yêu cầu chung của ván khuôn bê tông được mô tả trong phần “ Cốp pha và đà giáo của TCVN 4453:1995 “, cô thÓ:

  -   Sö dông cèp pha thÐp ®Þnh h×nh cã ®Çy ®ñ c¸c phô kiÖn g«ng, chèng ..., bÒ mÆt cèp pha ph¶i ph¼ng vµ ®­îc b«i 1 líp dÇu chèng dÝnh. BÒ mÆt s©n b·i ®óc cäc ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng.

  -   Cèp pha thÐp ph¶i vu«ng víi mÆt nÒn ®­îc g«ng b»ng hÖ thèng g«ng ®Þnh h×nh vµ ®­îc ®iÒu chØnh kÝch th­íc b»ng nªm gç, kho¶ng c¸ch g«ng lµ 1,5 ¸ 2 mÐt.

  -    Cèp pha bÞt ®Çu b»ng thÐp t¹o mÆt ph¼ng vµ ph¶i vu«ng gãc víi cèp pha 2 bªn thµnh.

  -    Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt 25 % c­êng ®é thiÕt kÕ ( sau 12 - 16h theo thÝ nghiÖm qui ®Þnh) th× tiÕn hµnh th¸o dì cèp pha. Dïng s¬n mÇu xanh viÕt vµo ®Çu cäc vµ mÆt cäc: tªn ®o¹n cäc (C1; C2; …), ngµy th¸ng ®óc cäc, m¸c bª t«ng .

  2.4 - Đúc, bảo dưỡng bê tông

      Thi công bê tông cọc phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật trong phần “ Thi công bê tông của TCVN 4453:1995”, cô thÓ:

  -   Bê tông phải được đổ liên tục và phải được đầm chặt bằng máy đầm rung, để tránh tạo ra các lỗ hổng không khí, rỗ tổ ong hay các khiếm khuyết khác. §Æc biÖt l­u ý bª t«ng ®æ ®Õn ®©u ph¶i ®Çm lu«n ®Õn ®ã, sau ®ã sö dông mÆt bµn xoa ®Ó hoµn thiÖn mÆt. Mỗi cọc phải đúc xong trong một lần và nên bắt đầu từ mũi cọc đến đỉnh cọc. Trong khi đầm phải đầm cẩn thận, chú ý các góc cạnh, không để máy đầm chạm làm rung cốt thép.

  -  Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng cäc ph¶i lÊy mÉu thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh.

  -  Công tác bảo dưỡng được coi là một phần không thể thiếu trong hoạt động đổ bê tông.            Tất cả bê tông mới đổ đều phải được bảo dưỡng, công tác bảo dưỡng phải bắt đầu ngay sau khi ®æ bª t«ng xong kho¶ng 4 ¸ 6 giê, khi bÒ mÆt bª t«ng se l¹i Ên tay kh«ng lón th× tiÕn hµnh t­íi n­íc b¶o d­ìng. Thêi gian d­ìng hé liªn tôc 4 ¸ 6 ngµy tuú theo thêi tiÕt Èm ­ít hay hanh kh«, nh÷ng ngµy tiÕp theo lu«n gi÷ cÊu kiÖn ë tr¹ng th¸i Èm.

  -  Tất cả các cọc phải có bề mặt phẳng, nhẵn, không bị khiếm khuyết vµ vu«ng gãc víi trôc däc cña cäc, và được hoàn thiện theo đúng kích thước như chỉ ra trên bản vẽ. §èi víi c¸c ®o¹n mòi, mòi cäc ph¶i trïng víi t©m cña cäc.

  2.5 - Bốc dỡ, vận chuyển và xếp cọc

  -  Bốc dỡ, vận chuyển và xếp cọc phải đảm bảo cọc không bị nứt, gẫy do trọng lượng bản thân cọc và lực bám dính cốp pha, tránh gây vỡ hay sứt mẻ các cạnh bê tông.

  -  Cọc để ở kho bãi có thể được xếp chồng lên nhau nhưng chiều cao mỗi chồng không được quá 2/3 chiều rộng và nhỏ hơn 2 m. Các đốt cọc được xếp đặt thành từng nhóm có cùng chiều dài, tuổi và được kê lót. Khi xếp chú ý để chỗ có ghi mác bê tông ra ngoài và giữa các chồng có lối đi để kiểm tra sản phẩm.

  -   Khi ph¸t hiÖn c¸c cọc có vết nứt, các cọc bị hư trong quá trình vận chuyển phải được söa ch÷a kh¾c phôc ngay.

  3. NghiÖm thu

  3.1 - Vật liệu

  -   Cấp phối bê tông;

  -    Đường kính cốt thép chịu lực;

  -    Đường kính, bước cốt đai;

  -    Lưới thép ®Çu cäc, hép bÝch ®Çu cọc;

  -    Mối hàn cốt thép chủ vào hép bÝch ®Çu cäc.

  -     Sự đồng đều của lớp bê tông bảo vệ;

  3.2 - Kích thước hình học :

  -    Sự cân xứng của cốt thép trong tiết diện cọc;

  -    Kích thước tiết diện cọc;

  -    Độ vuông góc của tiết diện các đầu cọc với trục;

  -    Độ chụm đều đặn của mũi cọc;

  4. Sai số cho phép về kích thước cọc ( Theo TCXDVN 286:2003)

       Không dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong bảng d­íi ®©y (trích dẫn theo TCXDVN 286:2003), và các đoạn cọc có vết nứt rộng hơn 0,2 mm, chiều dài lớn hơn 100mm. Độ sâu vết nứt ở góc không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không quá 5% tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung.

  Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc

  TT

  Kích thước cấu tạo

  Độ sai lệch cho phép

  1

  Chiều dài đoạn cọc, m                £ 10

  ± 30 mm

  2

  Kích thước cạnh tiết diện của cọc đặc

  + 5 mm

  3

  Chiều dài mũi cọc

  ± 30 mm

  4

  Độ cong của cọc (lồi hoặc lõm)

  10 mm

  5

  Độ võng của đoạn cọc

  1/100 chiều dài đốt cọc

  TT

  Kích thước cấu tạo

  Độ sai lệch cho phép

  6

  Độ lệch mũi cọc khỏi tâm

  10 mm

  7

  Góc nghiêng của mặt đầu cọc với mặt phẳng thẳng góc trục cọc.

  nghiêng 1%

  8

  Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc

  ± 50 mm

  9

  Độ lệch của móc treo so với trục cọc

  20 mm

  10

  Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ

  ± 5 mm

  11

  Bước cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai

  ± 10 mm

  12

  Khoảng cách giữa các thanh cốt thép chủ

  ± 10 mm

  Quy ®Þnh cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

  Quy ®Þnh nµy th«ng b¸o ®Õn toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc biÕt vµ nghiªm tóc thùc hiÖn.

  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã khã kh¨n b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ v¨n phßng C«ng ty  tr×nh Gi¸m ®èc xem xÐt gi¶i quyÕt.

  N¬i nhËn:

  - C¸c bé phËn (thùc hiÖn)                                                                           Gi¸m ®èc C«ng ty

  - L­u C«ng ty.

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường