Hợp Đồng Kinh Tế >> Thanh lý ép cọc neo

 •  

  Download Ti Đây

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------&-------

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

  (V/v: Đúc Ép cọc bê tông cốt thép loại máy khoan neo thuỷ lực)

  Số:          /BBTLHĐ

  Công trình:                                     

  Địa điểm:

  - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số     /HĐKT ký ngày    tháng     năm 201   giữa Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa và

  - Căn cứ biên bản đối chiếu khối lượng cọc chuyển đến công trình, số mét dài cọc ép được hai bên xác nhận.

                                                                                Hôm nay, ngày      tháng      năm     

  Chúng tôi gồm có:

  I. Đơn vị giao thầu - (Bên A):

     Đại diện: Ông (Bà):                                            Chức vụ: Giám đốc

  Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                         Fax:

  MST:                        Tài khoản:                                                                    Tại:

  II. Đơn vị nhận thầu (Bên B): Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Sau khi bàn bạc hai bên thỏa thuận thống nhất ký thanh lý hợp đồng kinh tế số    / HĐKT ký ngày      tháng     năm 201   với nội dung sau:

  1. Tổng giá trị hợp đồng đã ký dự kiến: Cọc + Nhân công + Vận chuyển: 165.000đ/ 01 md x 3.156 md = 520.740.000đ (Năm trăm hai mươi triệu bẩy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

  2. Tổng giá trị hợp đồng thực tế và phát sinh: 559.905.000đ.

  Bằng chữ: Năm trăm năm mươi chín triệu chín trăm linh năm ngàn đồng chẵn.

  2.1: Cọc + Vận chuyển + Nhân công: 165.000đ/ 01 md x 3.371 md = 556.215.000đ.

  Bằng chữ: Năm trăm năm mươi sáu triệu hai trăm mười năm ngàn đồng chẵn.

  2.2: Ép âm: 50.000đ/ 01 md x 73,8 md = 3.690.000đ.

  3. Số tiền bên A đã tạm ứng cho bên B: 322.000.000đ.

  Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn.

  4. Số tiền bên A còn nợ bên B là: 559.905.000đ - 322.000.000đ (Đã tạm ứng) = 237.905.000đ.

  Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bẩy triệu chín trăm linh năm ngàn đồng chẵn./.

  Hai bên cùng ghi nhận hợp đồng kinh tế số / HĐKT ký ngày 15 tháng 05 năm 2011 đã được hai bên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản đã cam kết và hết hiệu lực kể từ khi bên A thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B và hai bên ký thanh lý hợp đồng, hợp đồng kinh tế trên hết hiệu lực.

  Biên bản thanh lý hợp đồng đ­­ược lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như­­ nhau và hết hiệu lực từ ngày ký.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A

   

  ĐẠI DIỆN BÊN B

   

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường