Hợp Đồng Kinh Tế >> Thanh Lý Hợp Đồng Cọc Bê Tông Cốt Thép

 • Download Ti Đây

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------&-------

  Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

  Số: …../TLHĐKT

  Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số     /HĐKT ký ngày      tháng      năm 20     giữa Công ty CPTM Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa và ……

  Căn cứ biên bản đối chiếu khối lượng cọc chuyển đến công trình được hai bên xác nhận.

  Hôm nay, ngày …. tháng  ….. năm 201   chúng tôi gồm có:

  I. Đơn vị giao thầu (Bên A ):

     Đại diện:                                                                              Chức vụ:

     Địa chỉ:

  Điện thoại:                                                               Fax:

  Mã số thuế:                          Tài khoản:

  II. Đơn vị nhận thầu (Bên B): Công ty Cổ Phần thương mại Sản Xuất Bê Tông Cổ Loa.

  Đại diện: Ông: Trương Đăng Đông                                  Chức vụ: Giám đốc công ty

  Trụ sở chính: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

  Điện thoại: 04. 39654889 / Fax: 04. 39654889 / Hotlines: 0968896666

  MST: 0102304991 - Số tài khoản: 21410000363491 - Tại: Ngân hàng Đầu Tư và PT Đông Anh Hà Nội.

  Email: betongcoloa@gmail.com - Web: http://epcocbetong.com.vn / http://betongcoloa.com

  Hai bên bàn bạc, thoả thuận ký thanh lý  hợp đồng kinh tế số ............./ HĐKT ký ngày......     tháng...... năm............ giữa hai bên như sau:

  Giá trị ký hợp đồng:…………………………….đồng.

  Giá trị thực hiện hợp đồng:……………………..đồng.

  Số tiền bên A đã thanh toán:……………………đồng.

  Số tiền bên A còn nợ bên B là:………………….đồng.

  Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………...

  Hai bên cùng ghi nhận hợp đồng kinh tế số……/ HĐKT ký ngày … tháng … năm 201 đã được hai bên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản đã cam kết và hết hiệu lực kể từ khi bên  B thanh toán hết cho bên A và hai bên ký thanh lý hợp đồng, hợp đồng kinh tế trên hết hiệu lực.

  Biên bản thanh lý hợp đồng đ­­ược lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý nh­­ nhau và hết hiệu lực từ ngày ký.

                       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 • Liên kết hữu ích: Bê tông cổ loa | Ép cọc bê tông | Định cư mỹ | Định cư canada | Visa mỹ | Xử lý khí thải | Quan trắc môi trường | Công ty môi trường | Xử lý nước thải | Xử lý môi trường | Tư vấn môi trường